İnternette Yayında
Basılmış Hali YAKINDA

Cilt 18 Sayı 3-4 (Temmuz-Ekim 2014) Makale Başlıkları

ÖZEL HUKUK

Toplu Sözleşmesi İle Kanun Değiştirilmesi: İlksan Örneği
Kadir ARICI

AB’nin Çalışma Usulleri Hakkındaki Sözleşmesinin 263.Madde
4.Fıkrasında Öngörülen Tüzük Karakterli Tasarrufl arın
Bireysel Hakların Korunmasına Katkısı
A. Füsun ARSAVA

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Türkiye’de
Yerleşmiş Olan Yabancıların “Türk Vatandaşı Eşinden Olan
Çocuklarına” Getirdiği (Yçihk M. 8/A) İstisnai Çalışma İzni
Alma Yükümlülüğü Üzerine Bazı Tespitler
Feriha Bilge TANRIBİLİR
Miras Hakkından İvazsız Feragat Halinde Feragat Eden
Mirasçının Alacaklılarınının Feragatin İptalini İsteme Sorunu
Mustafa Fadıl YILDIRIM
6552 Sayılı Kanunla Alt İşveren Kurumunda
Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değişiklikler
İbrahim AYDINLI
Toplu İş Sözleşmesi İle Yapılan Yeni Yevmiye Düzenlemesinin
“İşçi Lehine Şart İlkesi”Ne Aykırı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
Değerlendirilmesi
İbrahim AYDINLI
Anonı̇m Şı̇rketlerde Eşı̇tlik İlkesi
Necla AKDAĞ GÜNEY
6552 Sayılı Kanun İle Ttk’da Yapılan Değişiklikler
Çerçevesinde Anonim Şirketin Temsili
Mehmet ÖZDAMAR
Bağlı Tacir Yardımcılarının Rekabet Yasağı
Sema AYDIN /Hasan Ali KAPLAN
Avrupa Bı̇rlı̇ğı̇nden Çekı̇lme Hakkı: Sonun Başlangıcı mı?
A. Aslı BİLGİN
Türk Ticaret Kanunu Uygulamalarında Gemi Alacaklısı
Hakkının Bir Unsuru Olarak Hakkın Sahibi
Nil Kula DEĞİRMENCİ
Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi
ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kuruluna Temsilci Ataması
Cafer EMİNOĞLU / Fatma Betül ÇAKIR
Uluslararası Tahkimde Çok Tarafl ılık
Pelin AKIN
Geçmişe Etkili Sigorta
M. Sadık ÇAPA
Culpa In Contrahendo Sorumluluğu Bağlamında
Sözleşme Görüşmelerinin Kesilmesi
Özgür GÜVENÇ

KAMU HUKUKU

Vergide Özgürlük İlkesi
Elif PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR / Fatih SARAÇOĞLU
Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmesi
Tartışmaları ve Sistem Arayışı
Bülent YAVUZ / M. Savaş BAYINDIR
Devlet Memurluğu ve Memurların Değerlendirilmesi Üzerine Düşünceler
Adil BUCAKTEPE
Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları Tarafından Uyuşmazlıkların
Giderilmesi
Aynur CİDECİGİLLER
Vergi Hukukunda İspat ve Delil
Neslihan KARATAŞ DURMUŞ
Demokrasilerde Sivil Toplum ve Devlet–Sivil Toplum
İlişkisinde Karşılaşılabilecek Sorunlar
A.Tarık GÜMÜŞ
Anayasa Mahkemesinin İnsan Hakları Zemini
Emir KAYA
The Reform Of The European Court Of Human Rights:
Additional Protocols No. 15 And 16
Serhat ALTINKÖK
Hakimin Tarafsızlığının Sosyal Medya Ortamında Korunması Sorunu
Mahmut ŞEN
İstanbul Ahkâm Defterleri’ne Göre 18. Yüzyılda İstanbul’daki
Finansal Sistemin Tasnifi (1750-1780)
M.Burak BULUTTEKİN
Tutuklama – Mahsup – Erteleme Müesseselerinin
Birlikte Uygulanma Hâlleri Üzerine Bir İnceleme
Hakan KAŞKA
Avrupa Konseyi Çerçevesinde Terörle Hukuki ve Kurumsal Mücadele
Ergin ERGÜL
Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı veya Anayasa Değişikliği
Sonrasında İdari Dava Açma Süresinin Yeniden Doğması
Halil ALTINDAĞ
Ronald Dworkın’ın Hukuk Teorisi IşığındaYargıçların Rolü
M. Balkan DEMİRDAL
Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru
Kararlarında Mahkemeye Erişim Hakkı
Ahmet EKİNCİ
Türk Ceza Hukukunda Müsadere
Kemal GÜNLER
Alman İdari Yargılama Usulünde İdari Makamların
Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü
Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN
Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Terörizme
Karşı Nükleer Silahların Kullanımı
Saeed BAGHERI


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emniyet Mahallesi Muammer Bostancı Cad. No: 4 Yenimahalle Ankara Tel: (312) 216 21 90 Faks : (312) 215 01 69
E-posta: hukukdergi@gazi.edu.tr - dergihukuk@gmail.com Tasarım: Kemal ERDOĞAN - Uygulama: Günay KANDEMİR