Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY                           
enatay@gazi.edu.tr  
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : İdare Hukuku
Yabancı Diller             : Fransızca, İngilizce
Doğum Yeri ve Tarihi : 14.01.1964
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 3. Kat No:319
Direk Telefonu           : 0312 216 21 64
E-Posta                      : enatay@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/enatay
 
Lisans                        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1986
Yüksek Lisans          : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1989
Doktora                     : Aix-en-Provence France-1996
Yrd. Doç.                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doçent                      : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Profesör                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 

2002-2003 Öğretim yılında Gazi Üniversite Hukuk Fakültesi’nde “İdari Yargı”, aynı üniversitenin İİBF’nde 1.yarı yılda Kamu Yönetimi Bölümünün normal ve 2. öğrenin programları ile Uluslararası İlişkiler ve Maliye bölümlerinde “İdare Hukuku” dersi, Kamu Yönetimi Bölümünde “Temel Hak ve Hürriyetler” dersi ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Kamu Hukuku Doktora programında “Türk İdari Yapısında Üst Kurullar” dersi ve söz konusu enstitünün Kamu Hukuku / İdare Hukuku – Ceza ve Ceza Usulü Hukuku yüksek lisans programlarında “İdarenin Yargı Dışı Denetim Yolları” dersleri okutmak.

2001-2002 Öğretim yılında Gazi Üniversite Hukuk Fakültesi’nde “İdare Hukuku”, 1.Dönem “İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması” aynı üniversitenin İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde, “Anayasa Hukuku” ve “Temel Hak ve Hürriyetler” dersleri, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde “İdare Hukuku” ve Kamu Yönetimi bölümünde “İdari Yargı” dersi ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Kamu Hukuku Yüksek Lisans programında «Milletlerarası Hukuk-İç Hukuk İlişkisi», Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Programında “Avrupa Birliği Hukuku” ve Kamu Hukuku doktora programında “İdarenin Sorumluluğu” adlı dersleri okutmak.

2000-2001 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “İdare Hukuku”, 1.Dönem “İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması” Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde “İdare Hukuku”, aynı üniversitenin Bed. Eğ. ve Spor Yüksekokulu’nda “Hukukun Temel Kavramları”; Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Demokrasi Teorileri”, “Siyasal Sistemler” ve “Avrupa Birliği Hukuku” ve Gazi Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü’nün Kamu Hukuku Yüksek Lisans programında “İdarenin Yargı Dışı Denetim Yolları” adlı dersleri okutmak.

1999-2000 Öğretim yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde «İdare Hukuku», «İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması», «Demokrasi Teorileri» dersleri, aynı üniversitenin İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde «İdare Hukuku» ve «İdari Yargı» dersleri, söz konusu üniversiteye bağlı Tapu ve Kadastro Yüksek Okulu’nda «Kamu Hukuku» ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında «İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması», adlı dersleri okutmak.

1998-1999 Öğretim yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde «İdare Hukuku», «İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması», «Devletler Hukuku» dersleri, aynı üniversitenin İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde «İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması», adı geçen fakültenin Kamu Yönetimi Bölümü’nde «İdare Hukuku» ve «İdari Yargı» dersleri, söz konusu üniversiteye bağlı Tapu ve Kadastro Yüksek Okulunda «Kamu Hukuku» ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında «İdarenin Yargı Dışı Denetim Yolları» adlı dersleri ile İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi’nde açılan yaz okulunda «İdare Hukuku» ve «İdari Yargı» derlerini okutmak.

1996-1997 Öğretim yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalında Yrd. Doç. Dr. Bu süre içinde adı geçen fakültede «İdare Hukuku» ve Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksek Okulu’nda «Anayasa Hukuku» dersleri okutmak.

10 Mayıs 2002 tarihinde Gazi Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Boyutta Korunması” konulu konuşma.

15 Nisan 2002 tarihinde TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettiş Yardımcılarına “TC Anayasası, Temel Hak ve Ödevler, Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler” konusunda konferans vermek.

10 Aralık 2001 tarihinde TC Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün düzenlediği “Demokrasi ve İnsan Hakları” konulu panelde konuşmacı.

13.03.2001 – 18.05.2001 tarihleri arasında TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın “Mesleğe Yönelik Eğitim Semineri”nde eğitim görevliliği.

Danıştay Başkanlığı’nın «2000 Yılında İdari Yargı» Sempozyumunda «Fransız İdare Hukukunda Bağımsız İdari Otoritelerin Yargısal Denetimi» isimli tebliğ (12 Mayıs 2000).

Rekabet Kurumu’nda Perşembe Konferansları programı çerçevesinde «Fransız İdare Hukukunda Bağımsız İdari Otoriteler (BİO’lar): Rekabet Konseyi» isimli tebliğ (27 Nisan 2000).

Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak «Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri» konusunda konferans vermek (5 Nisan 2000).

Ankara Barosu’nun organize ettiği «Hukuk Kurultayı 2000»de «Uluslararası Antlaşmaların İç Hukuktaki Yeri ve İdareyi Bağlayıcılığı» isimli tebliğ (14 Ocak 2000).

Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri «Hukukta Kadın» Sempozyumu çerçevesinde oluşturulan «İdari Mevzuat Komisyonu»na başkanlık etmek (30 Eylül-1 Ekim 1999).

Yargıtay Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın birlikte düzenlediği «Osmanlıda Çeşitli Açılardan Kadın Sempozyumu»nda «Kamu Hukukunda Eşitlik İlkesi» başlıklı tebliğ (23 Aralık 1999).

Dicle Üniversitesi’nin organize ettiği «Hukuk ve Cumhuriyet» adlı kolokyuma «İmparatorluktan Cumhuriyete Geçişte ve Günümüzde Türk Hukukunda Uluslararası Hukuk-İç Hukuk İlişkisi» konulu tebliğ. (25-26 Eylül 1998).

Türk Hukuk Dünyası Dergisi Editörlüğü.

Türk Hukuk Dünyası ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergilerinin hakem heyeti üyeliği.

Türk Hukuk Enstitüsü bünyesinde oluşturulmuş olan İnsan Hakları Araştırma Merkezi Başkanlığı.

DPT’nın hazırladığı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında «Küreselleşme Komisyonu» üyeliği.

1986-1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Ana Bilim Dalı, Anayasa Hukukunda Araştırma Görevliliği.

1986-1990 yılları arasında çeşitli sendikaların eğitim programlarında «Anayasa Hukuku ve Çalışma Hayatı», «Demokrasi» ve «İnsan Hakları» konularında konuşmalar.

1986-1990 yılları arasında Ankara Belediyesi ve Devlet İstatistik Enstitüsü’nde «1982 Anayasası’nın Genel Esasları» konusunda konferanslar.

Eylül 1996 tarihinde Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başlamak. İdare Hukuku ve Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlıkları (1997-1999).

Şubat 1997 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görevde bulunmak.

22 Kasım 2002 tarihinde İdare Hukuku doçentlik unvanını elde etmek.

10 Aralık 1997 tarihinde TRT 2 yayınlanan «İnsan Hakları» gününe ilişkin programa konuşmacı olarak katılmak. Aynı şekilde muhtelif özel televizyonlarda «Demokrasi», «İnsan Hakları», «Türk Anayasa Düzeninde Belli Başlı Sorunlar», «Türkiye’nin Uluslararası Alanda Karşılaştığı Belli Başlı Sorunlar ve AGİT», “Anayasa Değişiklikleri, Referandum ve Cumhurbaşkanının Yetkileri” ve “Vicdan ve Kanaat Hürriyeti” konulu programlarına konuşmacı olarak katılmak.

Doktora eğitimi sırasında Bürüksel, Strasburk ve Lüksemburk’daki Avrupa Birliği’nin organlarında ve Strasburk’da Avrupa Konseyi bünyesinde eğitim amaçlı çalışmalarda bulunmak. Ayrıca Aix-Marseille III Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği Anayasa Yargısı, İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuka ilişkin çeşitli uluslararası sempozyumlara dinleyici olarak katılmak.

1986-1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Ana Bilim Dalı Anayasa Hukukunda Araştırma Görevlisi olarak çalışmak.

1986-1990 yılları arasında çeşitli sendikaların eğitim programlarında «Anayasa Hukuku ve Çalışma Hayatı», «Demokrasi» ve «İnsan Hakları» konularında Ankara Belediyesi ve Devlet İstatistik Enstitüsü’nde «1982 Anayasası’nın Genel Esasları» konusunda konferans vermek.
1986-1987 yılları arasında Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamış olmak.

 
Hukuk Başlangıcı
İdare Hukuku I
 

 I- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale

1) ATAY, E. Ethem: «La conclusion des traités internationaux et les systèmes constitutionnels», Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, 1997, sh. 131-171.

2) ATAY, E. Ethem: «Hukukta Meşruiyet Kavramı», Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, Aralık 1997, sh. 121-166.
3) ATAY, E. Ethem: «Avrupa Birliği Üyesi Olmanın Vatandaşlara Tanımış Olduğu Belli Başlı Haklar», Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu’na Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.3. 1998, sh. 229-257.

4) ATAY, E. Ethem: «Fransa’da Adli Yargı İdari Yargı Ayrımı», Kamu Hukuku Arşivi, Yıl 1, Ekim 1998, sh. 101-146.

5) ATAY, E. Ethem: «Yarı-Başkanlık Rejimi ve Özellikle Fransa Örneği», Kamu Hukuku Arşivi, Yıl 2, sh. 141-167.

6) ATAY, E. Ethem: «Fransa’daki Seçim Modelleri», Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 3, Kış 1999, sh. 25-45.

7) ATAY, E. Ethem: «AGİT Zirvesi ve Türkiye», Türk Hukuk Dünyası, Mayıs 2000, Yıl:1, S:1, sh. 59-85.

8) ATAY, E. Ethem ve Hasan TUNÇ: «Kamu Hukukunda Eşitlik İlkesi», Türk Hukuk Dünyası, Mayıs 2000, Yıl:1, S:1, sh.47-58.

9) ATAY, E. Ethem: «Siyasal Partilerin Finansmanı ve Özellikle Fransa Örneği», Türk Hukuk Dünyası, Yıl:1, Sayı:2, Ekim 2000, sh.101-127.

 II- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1) ATAY, E. Ethem: «İmparatorluktan Cumhuriyete Geçişte ve Günümüzde Türk Hukukunda Uluslararası Hukuk-İç Hukuk İlişkisi» in 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu 22-23 Ekim 1998 Diyarbakır, Diyarbakır 2000, sh.23-38.

2) ATAY, E. Ethem: «Uluslararası Antlaşmaların İç Hukuktaki Yeri ve İdareyi Bağlayıcılığı», Hukuk Kurultayı 2000, 12/16 Ocak 2000 Ankara, C.I, sh. 391-426, 444-451.

3) ATAY, E. Ethem: «Fransız İdare Hukukunda Bağımsız İdari Otoritelerin Yargısal Denetimi», 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, Ankara 11-12 Mayıs 2000, Danıştay Yayın Bürosu Yayınları No:59, Ankara 2000, sh. 219-272.

4) ATAY, E. Ethem: «Fransız İdare Hukukunda Bağımsız İdari Otoriteler (BİO’lar): Rekabet Konseyi», Perşembe Konferansları 6, sh.51-106.

III- Diğer eserler

1) Makaleler

1) ATAY, E. Ethem: «Kanun Hükmünde Kararnameler ve Çalışma Hayatımız», Şeker İş Dergisi, Ekim 1988, S.30, sh. 24-25; Kasım 1988, S. 31, sh. 18; Aralık 1988, S. 32, sh. 16, Şubat 1989, sh. 17-18.

2) ATAY, E. Ethem: «Fransa’da Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri», Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 1999, Sayı: 2, sh. 197-231.

3) ATAY, E. Ethem: «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası» in Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1, Ankara Mayıs 2001, sh. 5-26.

2) Çeviriler

1) ATAY, E. Ethem: «Devletlerin Egemenliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)» (Jean-François FLAUSS), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, 1997, sh. 265-286.

2) ATAY, E. Ethem: «Avrupa Birliği Anayasası» (Jean-Victor LOUIS), Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu’na Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.3. 1988, sh. 297-306.

3) ATAY, E. Ethem: «İdari Kararların Gerekçelendirilmesi Zorunluluğunun Yaygınlaşması» (Bénédicte DELAUNAY), Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, sh. 1105-1145.

4) ATAY, E. Ethem: «Anayasa Yargısı ve Demokrasi» (Michel TROPER), Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, Aralık 1997, sh. 293-309

5) ATAY, E. Ethem: «Yarı-Başkanlık Sistemi, Fransız Örneği» (Alain BOCKEL) in 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu 22-23 Ekim 1998 Diyarbakır, Diyarbakır 2000, sh.272-280.

6) ATAY, E. Ethem: «Çokkültürcülük ve Kültürel Haklar Meselesi» (Dominiques SCHNAPPER), Türkiye ve Siyaset, S.3, Temmuz-Ağustos 2001, sh. 87-93.

3) Yayınlanmamış tez ve çalışmalar

1) ATAY, E. Ethem: Fransız İdare Hukukunda Bağımsız İdari Otoriteler ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Sorunu, Ankara 2000 (Doçentlik Çalışması).

2) ATAY, E. Ethem: Les règles du droit turc relatives aux engagements internationaux, Aix-en-Provence Nisan 1996, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

3) ATAY, E. Ethem: Anayasa Mahkemesince Siyasi Partilerin Kapatılması, Ankara 1989, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69