Prof. Dr. İlyas DOĞAN

Prof. Dr. İlyas DOĞAN                                    
ilyasdogan@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : Genel Kamu Hukuku
Yabancı Diller             : Almanca İngilizce
Doğum Yeri ve Tarihi :
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 2. Kat No:216
Direk Telefonu           : 0312 216 21 94
E-Posta                      : ilyasdogan@gazi.edu.tr  
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/ilyasdogan
 
Lisans                        : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1986
Yüksek Lisans          : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1989
Doktora                     : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1996
Yrd. Doç.                   :
Doçent                      :
Profesör                  : ...
 
 
 
Genel Kamu Hukuku I
Devlet Teorileri
 
DEVLETLER HUKUKU

I-Devletler Hukuku, Genişletilmiş 2.Baskı, Astana Yayınları, Ankara 2013, 455 sayfa (KİTAP)
II-“Güney Osetya Savaşı ve Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşü”, içinde: Bizim Ahıska, Yıl IV, S.11-12, Ekim 2008, s.4-5
III- (Yaşar Salihpaşaoğlu ile birlikte), “Ahıska’lı Türklerin Uluslararası Statüsüne İlişkin Dönüm Noktaları”, içinde: Ahıska Dosyası, S.1, Mayıs 2007, s.10-16
IV- (Berat Lale Hacıibrahimoğlu ile birlikte) “Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşünde Uluslararası Hukuk Bakımından Sorumluluk”, içinde: Bizim Ahıska Dergisi, Yıl 3, S.7, Mart 2007, s.49-57
V-"1948 Soykırımının Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin Geriye Yürüyüp Yürüyemeyeceği Sorunu", içinde: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.X, S.1-2, 2006, s.303-317
VI- “Devletler Hukukunda Özel Mülkiyetin II. Dünya Savaşı Öncesinde Korunması Anlayışı” içinde: Hukuki Perspektifler Dergisi, S.7, Temmuz 2006, s.189-197
VII- “Siyasal Bir İlke Olarak Halkların Devletler Hukukunda Kendi Geleceğini Belirleme İlkesi”, içinde: Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), Mart 2006, s.1-11
VIII-“Vatanında Yaşama Hakkının Devletler Hukukunda Var Olup Olmadığı ve Sürgünün Yasaklanıp Yasaklanmadığı Hakkında Bir İnceleme“, içinde: Fazıl Sağlam 65.Yaş Armağanı, ed. Can O./Azrak, A.Ü./Depenheuer, O./Sachs, M., İmaj Yayınevi, İstanbul 2006, s.83-104
IX-“Ahıskalı Türklerin Uluslararası Alandaki Konumu ve Karşı Karşıya Oldukları Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme”, Yeni Türkiye Dergisi, S.54, Eylül- Ekim 2013, s.2675-2679

ANAYASA HUKUKU

A-KİTAPLAR

I-Alman ve Türk Anayasa Yargısında Yürürlüğü Durdurma (Doktora Tezi), 1.Baskı, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Yayını, İstanbul 1997, 315 sayfa
II-(Editör) 75.Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu (22-23 Ekim 1998 Diyarbakır), Dicle Üniversitesi Yayını, Diyarbakır 1998, 330 sayfa

B-MAKALELER

I- “2002 Anayasa Değişiklikleri Işığında Anayasanın Geçici 15. Maddesi” içinde: TBMM Anayasa Hukuku 1.Uluslararası Sempozyumu (22-23 Nisan 2003), ed. Zafer Gören, Ankara 2003, s.249-258
II-“Anayasa Mahkemesinin Yargılama Usulü ve Anayasanın 149.Maddesinde Gerçekleştirilen Değişiklikler” içinde: TBMM Anayasa Hukuku 1.Uluslararası Sempozyumu (22-23 Nisan 2003), ed. Zafer Gören, Ankara 2003, s.243-248
III-“Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Anayasal Sistem Reformu Bağlamında Küreselleşme ve Ulusal Egemenlik” (Türk Anayasasının 6.Maddesi)”, içinde: TBMM Anayasa Hukuku 1.Uluslararası Sempozyumu (22-23 Nisan 2003), ed. Zafer Gören, Ankara 2003, s.421-438
IV- "Yönetilenlere Katılım Yollarının Kısıtlanması Güçlü Devlet Anlamına Gelir mi?“, içinde: İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), 17-18 Ocak 1998, ed. Banger, G., Özkan, G., Ankara 1998, s.130-143
V- “Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Yürürlüğü Durdurmanın Koşulları”, I.Ü.H.F.M., (Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl’a Armağan) C.LV, S.4, 1997, s.45-64
VI- “Yürürlüğü Durdurma (Geçici Yargısal Koruma Önlemi) Kurumunun Alman Kamu Hukukundaki Tarihsel Kaynakları”, içinde: Hukuk Araştırmaları, M.Ü.H.F., C.10, 1996, s.171-194

İNSAN HAKLARI HUKUKU

A-KİTAPLAR

I-(Editör ve bölüm yazarı) İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara 2009
II-(Editör) (O. Can ve O. Depenheuer ile birlikte) AUF DEM WEG ZU GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN GRUNDRECHTSSTANDARDS Band. IV, 2007, ISBN 978-3-8258-0570-8
III-(Editör ve bölüm yazarı), İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı, Astana Yayınları, Ankara 2013, 560 sayfa
IV- (Mehmet Kaya ile birlikte) İstanbul Prookolü ve İşkencenin Önlenmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2010, 276 sayfa

B- MAKALELER

I-“İnsan Genetiği Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalar ve İnsan Onurunun Korunması” içinde: Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları Uluslararası Sempozyumu, Antalya 2007, s.720-7239
II- “Alman Öğretisinde İnsan Onuru ve Güncel Sorunlar Hakkında Kısa Bir Giriş“, içinde: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, S.2, 2005, s.51-59
III- “BM’nin Kuruluş Aşamasında Barışı ve İnsan Haklarını Korumaya Yönelik Belgeler Işığında Güncel Bir Saptama”, içinde: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, S.1, 2005, s.55-76
IV- “İnsan Hayatını Koruma Yükümlülüğü ve İnsan Embriyosunun Ahlaki Statüsüne İlişkin Bazı Düşünceler”, içinde: Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), C.VIII, S.2, 2005, s.104-112
V- “Säkularisierungstendenzen im Osmanischen Reich” içinde: Zwischen Säkularität und Laizismus, Depenheuer, O./Dogan, Ilyas /Can, O., (Hrsg.), Band II, LIT Verlag, Münster, 2005 s.27-61
VI-“Gözaltında Yaşama Hakkına Saygı ve İşkencenin Önlenmesinde Hekimin Rolü ve Sorumluluğu”, içinde: Polis Dergisi, Yil 9, S.36, 2003, s.222-231
VII- “Küreselleşen Dünyada Değişen Algılar, İnsan Hakları ve İslam Karşıtlığını Anlamaya İlişkin Bir Değerlendirme”, Orta Asya’da İslam, Temsilden Fobiye, (Tanımadan Tanımlamaya) ed. Muhammet Savaş Kafkasyalı, C.I, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını, Türkistan, 2013, s.213-230
VIII- “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ermenilerin Mülkiyet İddialarına İlişkin Bir Değerlendirme”, içinde: 1.Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, (2-5 Mayıs 2012), Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2014, s.49-62.

GENEL KAMU HUKUKU

KİTAPLAR

I-Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, Ankara 2013, 404 sayfa

II- (Editör) DER SCHUTZ STAATLICHER EHRE UND RELIGIÖSER GEFÜHLE UND DIE UNABHÄNGIGKEIT DER JUSTIZ, Lit Verlag (O. Can ve O. Depenheuer ile birlikte), 2008
III. Devlet ve Toplum Kuramlarına Yeni Yaklaşımlar, 3.baskı, Astana Yayınları, Ankara 2014.
IV-(Ahmet Cihan ile birlikte) Osmanlı Toplumsal Yapısı ve Sivil Toplum, 3f Yayınevi, İstanbul 2007, 135 sayfa
V- (Editör) DEUTSCH-TÜRKISCHES FORUM FÜR STAATSRECHTSLEHRE, Band III, LIT Verlag, Berlin, 2006, (ISBN: 3-8258-9504-1) (O. Can ve O. Depenheuer ile birlikte)
VI- Parçalayan Küreselleşme, Yetkin Kitabevi, Ankara 2006, 429 sayfa
VII- (Editör ve bölüm yazarı) ZWISCHEN SÄKULARITÄT UND LAIZISMUS, Band II, LIT Verlag, Münster, 2005, (O. Can ve O. Depenheuer ile birlikte)
VIII- (Editör) DEUTSCH-TÜRKISCHES FORUM FÜR STAATSRECHTSLEHRE, Band I, LIT Verlag, Münster, 2004, (ISBN: 3-8258-7393-5) (O. Can ve O. Depenheuer ile birlikte)
IX-Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce Geleneğinde Sivil Toplum, Alfa Yayınevi, İstanbul 2002, (ISBN: 975297273-X) 320 sayfa
X- (Editör) Der Schutz der etnischen Minderheiten in der Türkei und die Dezentralisierung der Staatsorganisation, Band 13, LIT Verlag, Berlinr, 2014, (O. Can ve A. Scherzberg ile birlikte)
XI- Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Astana Yayınları, Ankara 2014.

MAKALELER

I- “Türkiye’de Tek Partili Dönemde Sivil Toplum”, içinde: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), Yıl V, S.9, Mart 2007, s.1-19
II- “Çok Partili Dönem ve Türkiye’de Sivil Toplum, (1945-2000)”, içinde: Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), C.10, S.2, Eylül 2007, s.83-97
III-"Globalization and National Sovereignty", içinde: Fikret Eren’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara 2006, s.1099-1104
IV- "Orhun Kitabeleri Işığında İslam Öncesi Türk Topluluklarında Devlet ve Toplum Anlayışı“ XIV. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Ayrı Bası, Ankara, s.425-439
V-“Tanzimat Sonrası Osmanlı Devlet Yönetiminde Toplumsal Örgütlenmeye Bakış”, içinde: Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), C.IV, S.2, 2001, s.30-38
VI-“Tanzimat Sonrası Osmanlı Aydınlarında Çağdaşlaşma Sorunu ve Arayışlar”, içinde: Kamu Hukuku Arsivi (KHukA), C.III, S.2, 1999, s.105-121

ÇEVİRİ

Otto Depenheuer, "Devlet ve Din: Egemenlik İddiasında Bulunan Güçler Arası Modeller", (Çev.İlyas Doğan), içinde: Kamu Hukuku Arşivi, C.10, S.1, Mart 2007, s.32-44
(Çeviri editörü) Anayasa Teorisi, der. Otto Depenheuer, Christoph Grabenwarter, Lale Yayıncılık, 2014.

EN SON KATILDIĞI ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

I-10 Aralık 2013, İnsan Hakları Paneli, Ulucanlar Cezaevi, Ankara
II-10-11 Ekim 2013, Türk Alman Kamu Hukukçuları Platformu "Üniversite Özerkliği ve İdari Özerklik" konulu sempozyum, İzmir
III-16-18 Nisan 2013 Avrasya Ekonomik Forumu, İstanbul
IV- 24-26 Ekim 2008, “Anayasa Yapım Yöntemleri” Konulu Türk Alman Kamu Hukukçuları Platformu VI.Sempozyumu, Bonn
V- 26-28 Ekim 2007, “Devlet Onurunun Korunması” Konulu Türk Alman Kamu Hukukçuları Platformu V.Sempozyumu, Antalya
VI- 17-20 Ekim 2007, I.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Antalya
VII- 28-29 Ekim 2006, “Terör ve İnsan Hakları” Konulu Türk Alman Kamu Hukukçuları Platformu IV. Sempozyumu, Berlin
VIII- 16-19 Eylül 2005, İnsan Hakları Semineri, Bad Liebenzel, (Almanya)
IX- 11-12 Kasım 2005, Türk -Alman Tıp Hukuku I. Uluslararası Sempozyumu, Konya
X- 20-21 Ekim 2005, “Sekülerlik ve Laiklik Arasında Devlet“ Konulu Türk Alman Kamu Hukukçuları Platformu III. Sempozyumu, Ankara

 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69