Prof. Dr. Murat SEZGİNER

Prof. Dr. Murat SEZGİNER                             
sezginer@gazi.edu.tr.  , muratsezginer@hotmail.com  
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : İdare Hukuku
Yabancı Diller             : Fransızca
Doğum Yeri ve Tarihi :
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 1. Kat No:111
Direk Telefonu           : 0312 216 21 93
E-Posta                      : sezginer@gazi.edu.tr , muratsezginer@hotmail.com
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/sezginer  
 
Lisans                        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1986
Yüksek Lisans          : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1988
Doktora                     : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1991
Yrd. Doç.                   : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1993
Doçent                      : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1998
Profesör                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2008
 

S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü-(1997 – 1999)

S.Ü. Hukuk Fakültesi Ekonomi Maliye Bölüm Başkanlığı-(1994 – 1998)

Dış Ticaret Müsteşarlığı 1. Hukuk Müşaviri-(2000 – 2001)

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi-(2001 – 2002)

Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili-(2001 – 2002)

Paris Büyükelçiliği Ticaret Baş müşaviri-(2002 – 2005)

Dış Ticaret Müsteşarlık Müşaviri-(2006 – 2008)

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi-(2008-....)

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 2016- Halen Devam Etmektedir.
 
 İdare Yargı I-II
 
Kitaplar)

1) Türk İdare Hukuku, Seçkin 7. baskı 2016 (Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz – Prof. Dr. Cemil Kaya ile birlikte)

2) İdari Yargı Mevzuatı, 9. baskı 2016, Seçkin (Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz – Prof. Dr. Cemil Kaya ile birlikte)

3) İdare Hukuku Mevzuatı, 12. baskı, Seçkin 2016
(Prof.Dr.Süleyman Arslan - Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz – Prof. Dr. Cemil Kaya ile birlikte)

4) Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası’nda Sorunlar, 2. Baskı, Seçkin 2010

5) İdare Hukuku Dersleri, Konya 2001
(Prof.Dr.Bahtiyar Akyılmaz ile birlikte)

6) Ayrılabilir İşlem Kuramı, Yetkin 2000

7) İdare Hukuku Sınavlarına Hazırlık, Konya 1999
(Prof.Dr.Bahtiyar Akyılmaz ile birlikte)

8) İdarenin Sözleşmeleri ve Kamu İhalelerine İlişkin Uyuşmazlıklar, Seçkin 2013

(Tezler)

Yüksek Lisans: Kanun Hükmünde Kararnamelerin Denetimi, SÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988

Doktora: İdari İşlemlerde Amaç Unsuru Bakımından Hukuka Aykırılık, SÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991

(Makaleler)

1) Güçlü Yürütme Anlayışı ve Türkiye’deki Görünümü, SÜHFD, c.3, Ocak – Haziran 1990, sy.1, s.67–93.

2) Kanun Hükmünde Kararnamelerin Parlamentoda Görüşülmesi, Konya Ticaret Odası Dergisi, yıl.4, sy.44, Ekim 1991, s.27-30

3) İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Değişiklikler, Prof.Dr.Halil Cin’e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı Armağanı, Konya 1995, s.93-128 (Gürsel Özkan’la birlikte)

4) İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı Üzerine, Türk Hukuk, yıl 1, sy.3, Şubat 1996, s.10-16

5) İdari Makamların Sükutu Üzerine Açılan Davalarda Süre, SÜHFD, Prof.Dr.Şakir Berki’ye Armağan, c.5, 1996, sy.1-2, s.417-441

6) İdari Belgelere Ulaşma Hakkı – Fransa Örneği, SÜHFD, Prof.Dr.Süleyman Arslan’a Armağan, c.6, 1998, sy.1-2, s.299-343

7) İdari Vesayet Uygulaması, SÜ. SBMYO Dergisi, 1998, sy.1, s.57-67

8) Belediye Meclisinin Onaya Tabi İşlemleri, SÜ. SBMYO Dergisi, 1998, sy.1, s.69-81

9) Usul Kanunlarında İdari İşlemin Dış Görünüşü, TC. Başbakanlık İdari Usul Kanunu Hazırlığı uluslar arası Sempozyumu, 17-18 Ocak 1998, Ankara, s.201-226

10) 4502 Sayılı Kanuna Göre “Türk Telekom Personelinin” Hukuki Durumu, Türk Hukuk Dünyası, Ekim 2000, yıl.1, sy.2, s.47-67.

11) İngiltere ve ABD’nde İdari Usule İlişkin Kısa Notlar, SÜHFD, c.9, 2001, sy.3-4, s.42-51.

12) Özelleştirme Uygulamalarına Bakış, Türkav, sy.1, Ocak 2001

13) Kamu Görevlilerinin Geleceği, Türkav, sy.4, Temmuz-Ağustos, 2001

14) Avrupa Birliği – Türkiye İlişkiler, Türk Hukuk, yıl 7, sy.81, Kasım 2003, s.3-9.

15) Avrupa Birliğine Üyelik süreci ve Türk Milli Siyasetinde Çöküşe Doğru, Türk Yurdu, Şubat 2004, c.24, sy.198, s.16-29

16) 21. Yüzyılda Türk Milliyetçiliği, Türk Hukuk, yıl 8, sy.86, Nisan 2004, s.12-20

17) Türklük ve Türk Devleti Üzerine Tartışmalar, Türk Hukuk, sy.92,, Kasım 2004, s.16-21.

18) Üç Perdelik Bir Oyun… AİHM, Öcalan Davası ve Türkiye, Türk Hukuk, sy.99, Haziran 2005, s.10-14

19) Fransa’daki Anayasa Referandumu Sonrasında Avrupa Birliği Model Tartışmaları ve Türkiye, Siyaset ve Toplum, 2005

20) Milliyetçiliğin Yeni Adı: İlkel Kabilecilik, Türk Yurdu, c.25, sy.213.

21) Fransa’da Banliyö İsyanı ve Türk Toplumu, Türk Yurdu, Nisan 2006, c.26, sy.224, s.28-31

22) Milliyetçilik ve Demokrasi, Türk Hukuk, Mart 2007, sy.120, s.4-9

23) 21 Ekim 2007 Anayasa Değişikliği Referandumunun Hukuki Sonuçları I - II, Türk Hukuk, Kasım 2007, sy.127, s.10-16 ve Türk Hukuk, Aralık 2007, sy.128, s.14-2

24) İmtiyaz Sözleşmelerinde İhale Süreci, GÜHFD, c.XI, sy.1-2

25) Le Droit à L’Information en Droit Administratif Turc dans le cadre de « la loi n° 4982 sur le Droit Administratif, Annales de la Faculte de Droit D’Istanbul, 2009, sy.57, s.193-213

26) Türk Anayasa Hukukunda Milliyetçilik İlkesi, Türk Hukuk Dünyası,

27) İdarenin İşleyişi – Yargıya Yansımaları Ve Genel İdari Usul, (Tebliğ), İdari Yargıda İstinaf Semineri Antalya 2009 (İsveç Danıştay’ı ile Uluslararası Kongre).

28) Kamu İhale Hukukunda Sorunlar, Elazığ Barosu Dergisi

29) Hukuk ve Siyaset, Türk Hukuk, Ocak 2010

30) Türk Milliyetçilik Düşüncesinde Kadın ve Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkının Fikri Temelleri, Türkiz Dergisi, sy.1

31) Anayasa Değişikliklerinin Anlamı, Türk Hukuk

32) İdari İşlem – İcrailik – Ayrılabilir İşlem – Yargısal Denetim (AYİM karar Tahlili) İÜHFD, c.LXIX, sy.1-2 (İl Han Özay Armağanı)

33) Kamu İhale Mevzuatı Açısından Alt Yüklenilicik, (Tebliğ), Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları (Seminer /Çalıştay) Antalya 29 Nisan-02 Mayıs 2010)

34) 4734 Sayılı Kanunun 10/f Ve 58/3 Maddelerinin Uygulanmasında İhaleyi Yapan İdarenin Tespiti (Güncel Mevzuat dergisi, sy.69, Eylül 2011)

35) İdarenin Müdahale Ettiği Özel Hukuk Sözleşmeleri (Bileşik İradeli “Birleşme” Sözleşmeler, GÜHFD, c. XVII, sy.1-2, s.1589-1621

36) İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Hızlandırılması Tartışmaları Ve “Grup Dava” Uygulaması (Tebliğ), Danıştay İdari Yargı Günü, 12 Mayıs 2014.

37) Kamu İhale Sözleşmelerinde Fesih Halleri ve Fesihten doğan Sorunlar (Teblip), Kamu İhale Hukuku'na
İlişkin Tebliğler ve Makaleler, -2 Aristo Ekim 2016 İstanbul.

38) İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu (Tebliğ), Ankara Barosu – İdari ve Adli Yargıda İstinaf Kanun Yolu Paneli, Ankara, 3 Kasım 2016.

39) İdari Yargıda İstinaf ve Yeni Kanun Yolu Sistemi (Tebliğ), Konya Barosu Ceza Yargılamasında ve İdari Yargıda İstinaf ve Yeni Kanun Yolu Sistemi Paneli Konya 03.12.2016

 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69