Prof. Dr. Ömer ANAYURT

Prof. Dr. Ömer ANAYURT                                 
oanayurt@yahoo.com  
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : Anayasa Hukuku
Yabancı Diller             : Fransızca, İngilizce
Mesleki İlgi Alanları    : Anayasa Hukuku-İnsan Hakları
Doğum Yeri ve Tarihi : Özlüce / Çubuk-10.02.1963
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 2. Kat No: 207
Direk Telefonu           : 0312 216 20 74
E-Posta                      : oanayurt@yahoo.com
Web Sayfası              :
 
Lisans                        : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - 1986
Yüksek Lisans          : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 1989
Doktora                     : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 1996
Yrd. Doç.                   : Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. - 1997
Doçent                      : Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. - 2005
Profesör                   : Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi - 2010
 
AKADEMİK
Arş. Gör. - Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1987-1993
Arş. Gör. - Fransa’da dil ve doktora amaçlı görevlendirme                1991-1992
Arş. Gör. - Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF                                 1993-1996
Yrd. Doç.- Dr. - Sakarya Üniversitesi İİBF                                          1997-2005
Doç. Dr. - Sakarya Üniversitesi İİBF                                                   2005-2010
Prof. Dr. - Sakarya Üniversitesi Hukuk Fak.                                      2010-2011
Prof. Dr. - Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi                                      2013-
İDARİ
Dekan Yardımcılığı                                            Sakarya Üniversitesi İİBF                     2000-2003
İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği                           Sakarya Valiliği                                     2001-2004
Adalet Bak. Cezaevleri İzleme Kurulu Üyeliği   Sakarya                                                2003-2011
Dekanlık                                                            Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2010-2011
YÖK Denetleme Kurulu Üyeliği                        Yükseköğretim Kurulu                          2011-2016
YÖK Denetleme Kurul Başkan Vekili               Yükseköğretim Kurulu                          2012-2014
YÖK Denetleme Kurulu Başkanı                      Yükseköğretim Kurulu                         2014-2016
 
 
 

KİTAPLAR

Toplanma Hürriyeti ve Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1998.

Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004.

Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 13.Baskı Seçkin Yayıncılık, Ankara 20013.

 

NO

MAKALE ADI

1

"Yerel Demokrasiyi Güçlendirme Aracı Olarak Yerel Referandumlar",
Sivil Toplum Dergisi (S. 17-18, 2007).

2

"Fransa’da Klasik – Geleneksel Laikliğin Çözülüşü ve Modern Laikliğe Geçiş (Din-Devlet Küslüğünden Din-Devlet Barışmasına)", Türkiye Günlüğü, S. 29, Temmuz-Ağustos, 1994, ss.169-174.

3

"1924 Anayasasında Meclis-Yürütme İlişkileri"(Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XIII, 1997, ss. 671-695).

4

"1876 Kanunu Esasisi ve 1909 Değişikliklerinde Temel Hak ve Hürriyetler"(Yeni Türkiye, S. 21, 1998, ss. 660-672).

5

“Anayasanın 34/5 Hükmü Ya da Sivil Toplumun Reddi”(Yeni Türkiye, S.21, 1998, ss. 461-466).

6

"Strasbourg İçtihatlarında, Türk ve Fransız Hukuklarında Telefon Dinlemeleri", (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1996/4, ss. 523-536).

7

.“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Kurulu Denetim Mekanizmasını Yeniden Yapılandıran 11 Nolu Protokol"(Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C. XXI, S. 202, Ağustos-Eylül 1997, ss.60-71

8

"1982 Anayasası ve 3071 sayılı Kanuna Göre Dilekçe Hakkı"(İnsan Hakları Yıllığı, C.23-24, 2001-2002, ss. 95-128).

9

"Türk Hukukunda Siyasal Partilerin Kapatılması Rejimi: Ulusal Demokrasinin Strasbourg Demokrasisi Karşısında Hükmen Yenilgisi", (Liberal Düşünce Dergisi, Yıl 6, Sayı 23, (Yaz-2001), ss. 5-28).

10

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Toplanma, Dernek ve Sendika Özgürlüğü", (Kamu Hukuku Arşivi, Prof. Dr. İlhan AKIN’A ARMAĞAN, Yıl 6, 2003/1, ss. 39-58).

11

"Avrupa'da Vicdani Ret Sorunu İstemden Normatif Düzleme", (Mülkiye Dergisi, XXXI, S. 254, Bahar/2007, ss. 149-182).

12

"1924 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetler", (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: VII, Sayı: 1-2, Haziran-Aralık 2003).

13

"Adil Yargılanma İlkesi Olarak Masumiyet Karinesi", (Dr. Şükrü ALPASLAN’A ARMAĞAN, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul-2007, ss. 173-228).

14

“Referandumlar Üzerinde Anayasallık Denetimi”, (Ergun ÖZBUDUN’a Armağan C. II. Anayasa Hukuku (Editörler: S YAZICI-K. GÖZLER-E. GÖZTEPE), Yetkin Yayınları, Ankara 2008, ss. 21-59).

15

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında İşkence Kavramı”, (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Attila ÖZER’e Armağan, C. XII, S. 1-2, Haziran-Aralık 2008, ss. 421-459.

16

“Avrupa Birliği Ülkelerinde Anayasa Mahkemelerinin Kompozisyonuna İlişkin Tartışmalar”, (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIII, S. 1-2, Haziran-Aralık 2009, ss. 117-160).

17

“Paris İlkeleri Işığında Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve Türkiye’de Durum”, (KHUKA-Kamu Hukuku Arşivi, Y. 12, S. 1, 2009/1,  ss. 1-12).

18

"Avrupa Birliği Sürecinde Türk Hukukunda Değişim", Dönüşüm Sürecindeki Türkiye, (Ed: Davut Dursun, Burhanettin Duran ve Hamza Al), Alfa Yayınları, İstanbul 2007, s. 233-282.

19

"Referandum Demokrasisi" Sürecinde Türkiye'de Referandumsuz Yerel Demokrasi, Kamu Yönetimi Yazıları, Ed: Bilâl  Eryılmaz, Musa Eken ve Mustafa Lütfi Şen, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara-2007, s. 24-42

20

"İnsan Hakları Bölgesel Koruma Sistemlerinde İşkence ve Kötü Muamele Yasağı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İşkence ve Kötü Muamele Yasağı”, İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü (Ed. İ. Doğan), Adalet Bakanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara-2009, s. 181-282.

21

“Anayasalarda Değişmezlik Hükümleri ve Yeni Anayasa için Öneriler”, Yeni Türkiye, Yıl 9, 2013, S. 50, ss. 574-585.

 

BİLDİRİLER

1

"Hakların Bütünlüğü İlkesi Açısından İnsan Haklarına İlişkin Sınıflandırmaların Değerlendirilmesi", Türkiye’de İnsan Hakları, TODAİE, Ankara, 2000.

2

“Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve Balkan Ülkelerinde Durum”  II. Uluslararası Balkanlar'da Sosyal Bilimler Kongresi-Kosova-30.05.2010-06.06.2010, Sakarya Üniversitesi Yay., Sakarya 2011.

3

“Bir Siyasal Katılma Hakkı Olarak Referandum Kurumu ve Türkiye’de Durum”, Uluslararası Anayasa Kongresi, 11-14 Mayıs 2011 İstanbul, Kültür Üniversitesi Yay.,2012, ss. 352-387.

4

“Egemenliğin Doğrudan Kullanımı Aracı Olarak Referandum ve Yeni Anayasa için Öneriler”, Milli Anayasa Şûrası, “Bürokratik Anayasadan Demokratik ve Adil Anayasaya”, Tebliğler ve Teklifler, ESAM, 21-22 Ekim 2011 Ankara, 2012, ss. 379-399.

5

"Ankara ve Strazburg Pencerelerinden Toplanma Hakkına Farklı Bakışlar ve Çatışma Alanları" ,
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum Düzeniyle İlişkisi, Türkiye İnsan Hakları Kurumu 22.05.2014 İstanbul, s.57-80

 

DİĞER YAYINLAR

 

■ "Memurun Coplanmasında Ölçüsüzlük", Cumhuriyet Gazetesi, Olaylar-Görüşler, 22.02.1994.
■ "Siyasal Yapımız ve Başkanlık Sistemi", Cumhuriyet Gazetesi, Olaylar-Görüşler, 08.02.1996.
■ "Telefon Dinleme ve Avrupa İnsan Hakları Hukuku", Yeni Yüzyıl Gazetesi – Perspektif, 08.04.1997.
■ "Loizidou Davası ve AİHM Kararlarının Önemi", Radikal, Yorum, 24 Kasım 2003.
■ "Strasbourg Penceresinden Din Dersi", Radikal, Yorum, 19.10.2007.
■ “Siyasal Partilerin Kapatılması Hakkında Bazı Görüşler”, Sakarya Barosu Dergisi, 2008/1, ss. 153-166.
■ “Minare Yasağına Karşı Hukuki Yollar”, Zaman, Yorum, 4.12.2009.
■ “Kimlik Kartlarında Din Sorunu: AİHM Kararının Analizi”, Zaman, Yorum, 10.02.2010.
■ “İmralı Cezaevi ve İnfaz Koşullarının Uluslararası Normlara Uygunluğu”, www.tasam.org/index.php?altid=3020 (20.02.2010).
■ “Oldu Olacak Anayasayı Anayasa Mahkemesi Yapsın”, Star, Açık Görüş, 14.07.2010.

 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69