Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ

Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ                         
sgakyilmaz@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : Hukuk Tarihi
Yabancı Diller             : İngilizce, Osmanlıca
Doğum Yeri ve Tarihi : Konya 01. 10. 1962
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 2. Kat No:204
Direk Telefonu           : 0312 216 21 87
E-Posta                      : sgakyilmaz@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/sgakyilmaz
 
Lisans                        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1981-1985
Yüksek Lisans          : Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1985-1987
Doktora                     : Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1987-1990
Yrd. Doç.                   : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakütlesi-1991
Doçent                      : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakütlesi-1995
Profesör                   : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakütlesi-2001
 

GÖREV

GÖREV YERİ

TARİH

Araştırma Görevlisi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

1985-1991

Yardımcı Doçent

Selçuk Üniversitesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

1991-1995

Doçent

Selçuk Üniversitesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

1995-2001

Profesör

Selçuk Üniversitesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

2001-2004

Profesör

Gazi Üniversitesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

2004-…

 

1-

Türk Hukuk Tarihi (Lisans)

2-

Siyasi Tarih (Lisans)

3-

Osmanlı Ceza Hukuku (Yüksek Lisans)

4-

Osmanlı Devletinin Millet Anlayışı (Yüksek Lisans)

5-

Osmanlı İdare Hukuku (Yüksek Lisans)

6-

Feodalite ve Osmanlı Düzeni (Yüksek Lisans)

7-

Osmanlı Hukuk Sistemi ve Adalet Anlayışı (Doktora)

 

NO

KİTAPLAR

1-

CİN HALİL, AKYILMAZ GÜL; Türk Hukuk Tarihi, Sayram Yayınları, Konya, 2015.

2-

CİN HALİL, AKYILMAZ GÜL; Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı Olarak Feodalite ve Osmanlı Düzeni, Çağ Üniversitesi Yayınları.

3-

AKYILMAZ GÜL; İslam ve Osmanlı Hukukunda Kadının Statüsü, 2000.

4-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Teşkilatı, 2001.

5-

AKYILMAZ GÜL; Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri- Osmanlı Devletinde Zimmîlerin Siyasi ve İdari Hakları ve Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Getirdiği Yenilikler (Bölüm Adı), Nobel Yayınları, 2003.

6-

AKYILMAZ GÜL; Position und Aufgaben des Richters nach westlichem und nach islamischem Recht- The Kadi in the Ottoman Empire (Bölüm Adı), Mohr Siebeck, 2007.

7-

AKYILMAZ GÜL; Türkiye'de Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Yabancıların Taşınmaz Edinimleri Analizi- Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yabancıların Taşınmaz Edinimi İle İlgili Düzenlemelerin Gerekçeleri, Kapsamları ve Uygulamaların İncelenmesi: Hukuk Tarihi Yönünden Değerlendirme (Bölüm Adı), Ankara, 2013.

 

MAKALELER

 

NO

MAKALE ADI

1-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Devletinde Reaya Kavramı ve Devlet-Reaya İlişkileri, Yeni Türkiye, Osmanlı, S. 4, 1999.

2-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Aile Hukukunda Kadın, Yeni Türkiye, Türkler, S. 10, 2002.

3-

AKYILMAZ GÜL; Islahat Fermanını Hazırlayan Sebepler ve Islahat Fermanı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 1989.

4-

AKYILMAZ GÜL; Woman According to the Ottoman Law of Family, The Turks, S. 3, 2002.

5-

AKYILMAZ GÜL; III.Selimin Dış Politika Anlayışı ve Diplomasi Reformu Çerçevesinde Batılılaşma Siyaseti, Yeni Türkiye, Türkler, S. 12, 2002.

6-

AKYILMAZ GÜL; Siyasi Tarih Açısından Büyük Devletlerin Ortadoğu Politikası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 6, 1995.

7-

AKYILMAZ GÜL; Bir Telhis Örneği, Süleyman Arslan'a Armağan, C. 6, S. 1-2, 1998.

8-

AKYILMAZ GÜL; Birinci Jön Türk Hareketinin (Yeni Osmanlılar Cemiyeti) İdeolojisine Bir Örnek: Namık Kemal ve Fikirleri, Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, S. 2, 1999.

9-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Devletinde Egemenlik Kavramının Gelişimi, Yeni Türkiye Osmanlı Özel Sayısı III, S. 33, 2000.

10-

AKYILMAZ GÜL; Bad-ı Heva Vergilerine Bir Örnek: Resm-i Arus, S.Ü Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, 1999.

11-

AKYILMAZ GÜL; Tanzimat'tan Önce ve Sonra Osmanlı Devletinde Gayrımüslimlerin Hukuki Statüsü, Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Sayısı II, S. 38, 2001.

12-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Aile Hukukunda Kadın, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, S. 10, 2002.

13-

AKYILMAZ GÜL; Şark Meselesi Kavramı ve Günümüzdeki Yansımaları, ATASESAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi, S. 43, 2004.

14-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Devletinde Yönetici Sınıf-Reaya Ayrımı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 1-2, 2004.

15-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Hukukunda Köleliğin Sona Ermesi ile İlgili Düzenlemeler ve Tanzimat Fermanı'nın İlanından Sonra Kölelik Müessesesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1-2, 2005.

16-

AKYILMAZ GÜL; III. Selim'in İdari Alandaki Reformlarına Bir Örnek: Kalem Teşkilatında Yapılan Yenilikler, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, S. 4, 2007.

17-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Ceza Hukukunda Kanunilik Prensibi ve Ceza Hukukunun Kişiler Açısından Uygulanması, Fikret Eren'e Armağan, 2006.

18-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Aile Hukukunda Tefrik (Adli Boşanma) Müessesesi, Bilge Öztan'a Armağan, 2008.

19-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Statüsü, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İbrahim Ongün'e Armağan, 2010.

20-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Devletinde Yönetici Sınıf Açısından Müsadere Uygulaması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Atilla Özer'e Armağan, 2010.

21-

AKYILMAZ GÜL; Selçuklu Adliye Teşkilatı ve Osmanlı Hukuk Sistemi Üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Halil Cin'e Armağan, S. 14, 1995.

22-

AKYILMAZ GÜL; Cumhuriyetten Önce Türk Kadını, Yeni Forum, C. 13, 1992.

23-

AKYILMAZ GÜL; Tanzimat’tan Önce Avukatlık Müessesesi, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, S. 12, 1996.

24-

AKYILMAZ GÜL; Mecelleye Göre Hakimin Vasıfları, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, S. 5, 1996.

25-

AKYILMAZ GÜL; Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı IV, S. 63, 2014.

 

NO

TEBLİĞ (SEMPOZYUM, KONGRE, KONFERANS, PANEL, SEMİNER)

1-

Osmanlı Diplomasisinin Geçirdiği Aşamalar ve Özel bir örnek Olarak III. Selim Dönemi, Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi, 07-09 Nisan 1999.

2-

Reis-ül Küttablık Müessesesinin Önem Kazanmasına Yol Açan Gelişmeler ve Osmanlı Hariciye Nezaretinin Doğuşu, XIII.Türk Tarih Kongresi, 04-08 Ekim 1999.

3-

İslam ve Osmanlı Hukukunda Kadın, Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı, Ankara.

4-

Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü, Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, 20-21 Nisan 2002.

5-

Kanun Önünde Eşitlik İlkesi Açısından Osmanlı Hukukunda Kadının Statüsü, XIV. Türk Tarih Kongresi, 09-13 Eylül 2002.

6-

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlerin ve Ermenilerin İdari ve Siyasi Hakları, Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi, 29-30 Mayıs 2004.

7-

İstanbul Kadısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 05-10 Ekim 2010.

8-

19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı Kanunlaştırma Hareketlerinde Kadının Hukuki Durumuna İlişkin Düzenlemeler, Corpus Juris Civilis und Mecelle, Zwei Bekannteste Kodifikationsvorgange, 26-27 Kasım 2010.

9-

Osmanlı Devletinde Yabancıların Taşınmaz Edinimi, Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Çalıştayı, 09-13 Ocak 2012.

10-

Osmanlı Devletinde Egemenlik Anlayışının Gelişimi, Ulusal Egemenlik Paneli, 22 Nisan 1999.

11-

Eski Hukuk Sistemimiz ve Atatürk'ün Hukuk Anlayışı, Atatürkçü Düşünce Paneli, 04 Nisan 1996.

12-

Osmanlı'da İnsan Hakları, İnsan Hakları ve Demokrasi Paneli, 17 Aralık 1997.

13-

Osmanlı Devletinde Reaya Kavramı ve Devlet-Reaya İlişkileri, Osmanlı Devletine Hukuki Açıdan Genel Bir Bakış Paneli, 03 Mayıs 1999.

14-

Osmanlı Devletinde Kadının Hukuki Statüsü, Osmanlı Devletinde Çeşitli Açılardan Kadın Sempozyumu, 23 Aralık 1999.

15-

Osmanlı Devletinde Kadının Hukuki Statüsü, Adana Barosu Yeni Medeni Kanun Paneli, 18 Ocak 2002.

16-

Osmanlı Devletinde Dış Politika Anlayışı, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş Yıldönümü Paneli, 26 Ocak 2002.

17-

İslam ve Osmanlı Hukukunda Kadın, Adana Barosu Kadın Paneli, 05 Mart 2006.

18-

Kuruluş Döneminde Osmanlı Hukuk Sistemi ve Yargı Teşkilatı, 11. Osmanlı Sempozyumu Atatürk Kültür Merkezi Tarafından Söğütte Düzenlenen Sempozyum, 23-24 Ekim 2008.

19-

Osmanlı Hukukunda Masuniyeti Şahsiyye İlkesi, 1. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, 21-22 Aralık 2012.

20-

Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin Hukuki Statüsü ve Geride Bıraktıkları Mallarla İlgili İlk Düzenlemeler, Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış Uluslararası Sempozyumu, 01 Mayıs 2015.

21-

Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin Geride Bıraktıkları Mal Varlıklarıyla İlgili İlk Hukuki Düzenlemeler, Ermeni Sorunu: Sanallık ve Gerçeklik Uluslararası Konferansı, 22-23 Mayıs 2015.

22-

Birinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin İzlediği Dış Politika, Wilson'ın 14 Noktası ve Osmanlı Devleti'ne Yansımalar, Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, 12-14 Kasım 2015.

23-

Osmanlı Devletinde Eşitlik ve Adalet, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, 17 Nisan 2015.

24-

Osmanlı Devletinde Kadının Hukuki Statüsü, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21 Mayıs 2015.

25-

1918 Olayları ve Uluslararası Hukuk, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Avrasya İncelemeler Merkezi, 08-09 Ekim 2015.

 

NO

YÖNETİLEN TEZLER

1-

82 Anayasasına Göre Sosyal Devlet İlkesi, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

2-

Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Tazir Suç ve Cezaları, , Selçuk Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2001.

3-

Avrupa Birliğinin 95/46 Sayılı Yönergesi Işığında Kişisel Bilgilerin Korunması, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

4-

2007 Anayasal Değişikleri Sonrası Cumhurbaşkanının Anayasal Durumu, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2012.

5-

Osmanlı Devletinde Siyasal İktidarın Meşruluk Temelleri, Selçuk Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, 2006.

6-

Osmanlı Devletinde Merkeziyetçilik Prensibi ve Hukuk Sistemine Etkileri, Selçuk Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2001.

7-

Avrupa Birliği Adalet Divanı Önünde Yargılama Süreci, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

8-

Lozan Antlaşmasında Yer Alan Düzenlemeler Kapsamında Heybeliada Ruhban Okulu ve Günümüze Yansımaları, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

9-

Mahalli İdare Birlikleri, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2007.

10-

İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Devlete İsyan (Bağy) Suçu, Selçuk Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

11-

Osmanlı Ceza Hukukunda Tekerrür, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2011.

12-

İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Şura, Selçuk Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, 2006.

13-

Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkının İstisnaları, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

14-

İdari Yaptırımlarda Ölçülülük İlkesi, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

15-

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İlkeler Işığında İşkence Yasağı ve Türkiyedeki Uygulaması, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

16-

82 Anayasasına Göre Ayrımcılık Yasağı, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

17-

İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2007.

18-

Uluslararası Deniz Hukukunda Karasularında Zararsız Geçiş Hakkı, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2008.

19-

Avrupa Adalet Divanı Kararları ve Önkarar Prosedürü, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

20-

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması ve 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararları, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

21-

İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasında Süre Sorunu, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

22-

Eski Hukukumuzda Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti, Selçuk Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, 1998.

23-

Türk Dış Politikasında Belirleyici Faktörler Ekseninde Özalın Dış Politikası, Selçuk Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, 2002.

24-

Osmanlı Ceza Hukukunda Yaptırım Türü Olarak Teşhir, Gazi Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, 2013.

25-

İdari Teşkilat İlkeleri Işığında Osmanlı Devletinde Eyalet Sistemi, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

26-

Tarihsel Süreç İçerisinde ve Günümüzde Kadına Yönelik Şiddet, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2015.

 

 

 

NO

PROJE

1-

Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi, TÜBİTAK.

________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69