Doç. Dr. Abdulkerim YILDIRIM

Doç. Dr. Abdulkerim YILDIRIM                    
abdulk@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Özel Hukuk
Anabilim Dalı              : Medeni Hukuk
Yabancı Diller             : İngilizce, Almanca
Mesleki İlgi Alanları    : Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku
Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum-1978
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 4. Kat No:408
Direk Telefonu           : 0312 216 20 34
E-Posta                      : abdulk@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/abdulk
 
Lisans                        : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1999
Yüksek Lisans          : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2001
Doktora                     : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2008
Yrd. Doç.                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2011
Doçent                      : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2017
Profesör                   : 
 
Dekan Yardımcılığı - Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi   (2012-2016)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2016-
 
 
 
KİTAPLAR
1- Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler Ankara 2004, Turhan Kitabevi.
2- Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2009, XII Levha Yayınları.
3- Türk Hukukunda Tapuya Güven Yoluyla Ayni Hak Kazanımı (TMK m. 1023), Ankara 2016, Adalet Yayınevi.

4- Tüketici Hukuku Mevzuatı (Gerekçeli 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun-Örnek Yargıtay Kararları-Tüketici Hukukuna İlişkin Diğer Mevzuat-Kanunlar/Yönetmelikler/Tebliğler), 2. Baskı, Ankara 2015, Savaş Yayınevi.

MAKALELER

1-  “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının Bazı Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal’a Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2, s. 1015-1048.

2- “Olağanüstü Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması Anı”, (A. Dilşad Keskin ile birlikte), Prof. Dr. Özer Seliçi’ye    
     Armağan, Ankara 2006, s. 655-678.
3- “Mesafe Satımı İle Mesafeli Satım Kavramları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
    2005, C. IX, S. 1 – 2, s. 127-152.
4-“Yoksulluk Nafakası ve Yoksulluk Nafakasında Süre Sorunu” (The Post-Marital Maintenance and the Duration Problem Related to the Post-Marital Maintenance), Legal Hukuk Dergisi, C. 14, S. 157, Y. 2016 (Ocak), s. 59-88. 
5- “Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Görevli Merci Sorunu”, (Dr. Cengiz Sarı ile birlikte), Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX, S. 115-116, Y. 2014, s. 103-122. 
6- “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Taşınmaz Satışında Hasarın İntikali”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXI, S. 2, Y. 2015, s. 257-302. 
7- Çeviri: “Tüketicinin Korunması Problemlerine İnternet Çözümleri”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 235-
    252.
8- “Sözlü Vasiyetname”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ocak 2014, Y. 5, S. 16,  s. 209-227. 
9- “Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Güvence Vermesi” (The Obligation of the Lessee to Pay a Security Deposit in Leases of Residential and Roofed Workplaces), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 64, S. 1, Y. 2015, s. 237-265. 
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69